ÿ
Å
è û
Ì
å và î å
ÿ
å ÿ

ß

ò À và của a â Và và và 2012
û à ÿ â và Và û - À é û
à Ê ó î ì ì 2011
Ê ó î ì ì. Ò â ÿ å û à å û û Ó. å: é ô, é ô, û, ,, À, à, ÿ à, û û ñ ñ é ,, ï và ò. ä.
ò à õ õ â 2011
å ( å) û và û và å å ÿ à å À
è ÿ è ø. ø 2011
ÿ: ÿ à, ü, 3 û â ÿ è, û ÿ, ç, à, å î. ø. ø: ÿ à, ÿ, ç, ÿ à, à, ÿ ê ê ,, å à ó, à. ß Â Å É È Å ß Å À
ò Å và õ à. è õ é ò õ é é û 2011
Å và õ à. è õ é ò õ é é Ê ì ì ì ÿ é ô, û À è Â, ÿ, à, é ò và ð. é å é û ÿ ÿ ( ê), å û và và ÿ (- é,- é), å å ÿ è ( î và à), à å å û û è è. ÿ ÿ ü; À ì à Â, ì î, å à, ò ü å å ( é é ò, è, û). ü â và õ é Ò ó và ó ì, trên î ñ é é â Å è .
ò ü 2011
å

À ÿ

ÿ à ÿ

û é è

ÿ è và ÿ

å

ê é û

ÿ Ä 2011
ÿ â é é è. ÿ à ÿ. ÿ. ç. ÿ à. õ ì à ÿ à å.
ò ñ à à ( ×) 2011
é ò ò î þ å à à ( ×), à î à ( Ä). â ,,, ÿò ÿ à à ì å, î à, é è. å: 1. å 2. î å Ä 3. ÿ Và 4. × 4. à 1: ì û û 5. a 2 : ñ, é Ä, î å, ì ü å 6. à 3: × ë à 7. 7. ¹a 4: × ÿ ç - à và õ 8. à 5: × л í 9. õ à 9. Ä â 10. và 10. ü và à Å a a 11. 11. × - - a à 12. å 13. é ê
è à, à, à õ é 2010
ÿ ÿ ÿ và é å, é è é õ âé â ì å , ì, é ô, û, å û, ï, ÿ, ÿ, ü, à. ÿ, ÿ è ÿ è, ç, ÿ à è.
à å ÿ 2010
É ô. ô À è Â. à. ç. û. ç. ç. é ô, á- ü ÿ- à. ç. ç. ó- à. ì- ç. ç . ÿ. ÿ à. ÿ ÿ. à. ê. î. ç. ç. à. ï. å è. ç.
1 2 3
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com